Algemene voorwaarden WE Design BV

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09073572


ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. WE Design BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Westervoort en kantoorhoudende te Arnhem, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 09073572.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie WE Design BV een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen WE Design BV en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee WE Design BV zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de vervaardiging en/of levering van producten.
 5. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens WE Design BV aan de wederpartij te leveren zaken, waaronder, al of niet volgens specificaties van de wederpartij vervaardigde, ortheses.
 6. Schriftelijk: zowel schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van WE Design BV, elke opdracht van de wederpartij en iedere tussen WE Design BV en de wederpartij gesloten overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van WE Design BV is vrijblijvend. Indien een aanbod door de wederpartij wordt aanvaard, heeft WE Design BV het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. WE Design BV is nimmer verplicht een order te aanvaarden.
 2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van WE Design BV, binden hem niet.
 3. Aan een aanbod van WE Design BV dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 4. Een aanbod van We Design BV geldt niet automatisch voor vervolgorders. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgorders en na de overeenkomst met de wederpartij gesloten overeenkomsten, zonder dat WE Design BV gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw ter hand te stellen.
 5. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van WE Design BV, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij WE Design BV anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht WE Design BV nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | TERMIJNEN

 1. Vermelde en/of overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat WE Design BV alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens op de daartoe voorgeschreven wijze van de wederpartij heeft ontvangen.
 2. WE Design BV spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen na te komen, echter betreffen zij nimmer fatale termijnen. Het verzuim van WE Design BV treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij WE Design BV schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn is vermeld waarbinnen WE Design BV de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.


ARTIKEL 5. | INFORMATIEVERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

Indien en voor zover dit voor een behoorlijke opzet en/of uitvoering van de overeenkomst benodigd is, is de wederpartij, al dan niet op verlangen van WE Design BV, steeds gehouden zo spoedig als voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, alle informatie, waaronder mede begrepen eventuele tekeningen en foto’s, aan WE Design BV ter beschikking te stellen, op de door WE Design BV voorgeschreven wijze, zoals aan de hand van door WE Design BV verstrekte maatformulieren. Indien en voor zover WE Design BV voor het verstrekken van specificaties door de wederpartij aanleverinstructies verstrekt, dient de wederpartij deze instructies strikt in acht te nemen. Voorts dient de wederpartij WE Design BV steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.

ARTIKEL 6. | MARGES

 1. Overeengekomen eigenschappen van volgens specificaties van de wederpartij te vervaardigen producten kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als ondergeschikte punten worden onder meer aangemerkt, alle geringe afwijkingen in eigenschappen, waaronder kleuren en vormen van de producten welke voor de wederpartij redelijkerwijs niet bezwaarlijk zijn en door haar redelijkerwijs behoren te worden geduld. De aanwezigheid van dergelijke afwijkingen biedt voor de wederpartij geen grond haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.
 2. Geleverde producten worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden indien zij zijn vervaardigd conform de door de wederpartij verstrekte specificaties.


ARTIKEL 7. | LEVERING

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van de producten plaats door bezorging op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Indien de wederpartij geen specifiek afleveradres heeft vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres. De wederpartij is verplicht adreswijzigingen onverwijld schriftelijk aan WE Design B.V. door te geven. Aan het laatste bij WE Design B.V. bekende adres van de wederpartij afgeleverde zaken, worden geacht door de wederpartij te zijn ontvangen.
 2. WE Design BV bepaalt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de wijze van verzending en verpakking van de producten.
 3. WE Design BV behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. Indien de producten in gedeelten worden geleverd, is WE Design BV bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.
 4. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen uitvoerings- of leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen.
 6. De wederpartij is verplicht de producten af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan haar ter beschikking worden gesteld, dan wel worden bezorgd. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, is de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs.
 7. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van WE Design BV mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de
 8. vorige zin. WE Design BV is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en kosten voor opslag van de producten.
 9. Indien WE Design BV bij toepassing van de leden 5 tot en met 7 van dit artikel overigens redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij de daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen ook deze kosten voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan WE Design BV zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan WE Design BV afhankelijk is; de omstandigheid dat WE Design BV een prestatie die van belang is in verband met de door hemzelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; overheidsmaatregelen, zoals import- of exportbeperkingen, die WE Design BV verhinderen zijn verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen; bovenmatig ziekteverzuim; terroristische aanslagen; beperking of stopzetting van de levering van energie al of niet door openbare nutsbedrijven; brand; stagnatie door weersinvloeden; computerstoringen en algemene vervoersproblemen.
 2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van WE Design BV uit de overeenkomst opgeschort.
 3. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. Indien WE Design BV bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 5. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. De vorderingen van WE Design BV op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in onder andere de volgende gevallen:
 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan WE Design BV omstandigheden ter kennis komen die WE Design BV goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan haar verplichtingen zal voldoen;
 • ingeval van overlijden, onder curatelestelling, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij of indien de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen op de wederpartij van toepassing is verklaard;
 • indien WE Design BV de wederpartij heeft gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is;
 • indien de wederpartij anderszins in verzuim is en niet voldoet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst.
 • In genoemde gevallen is WE Design BV bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onder gehoudenheid van de wederpartij om de hierdoor door WE Design BV geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan WE Design BV toekomende rechten.
 1. Voorts is WE Design BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 2. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door WE Design BV op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 3. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die WE Design BV ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.


ARTIKEL 10. | ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en/of hoeveelheid naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan op het moment van leveren onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan WE Design BV.
 2. Zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan WE Design BV te melden.
 3. In geval van niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, dan wel redelijkerwijs in kennis had moeten geraken en in ieder geval binnen twee jaar na levering schriftelijk mededeling te doen aan WE Design BV.
 4. De in dit artikel genoemde termijnen gelden op straffe van verval van enige aanspraak van de wederpartij.
 5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij nimmer op.
 6. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet.

ARTIKEL 11. | GARANTIE

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, garandeert WE Design BV dat geleverde producten bij normaal gebruik en behoudens normale slijtage, gedurende 2 jaar na levering geen gebreken vertonen. Voor dynamische ortheses geldt, in afwijking van de termijn in de vorige zin, een termijn van 1 jaar na levering. Indien een geleverd product binnen twee jaar na levering – of ingeval van een geleverde dynamische orthese binnen 1 jaar na levering – een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont die binnen deze termijn schriftelijk bij WE Design B.V. is gemeld, heeft de wederpartij recht op herstel van de zaak, tenzij deze fout het gevolg is van een ontwerp, aanwijzing of verzoek van de wederpartij. WE Design BV kan ervoor kiezen om het betreffende product te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het betreffende product niet mogelijk is. Een vervangen product wordt eigendom van WE Design BV.
 2. Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt elke garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of anderszins niet aan WE Design BV kan worden toegerekend. Daaronder worden niet-limitatief begrepen: gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege WE Design BV en reparaties of andersoortige bewerkingen aan de producten die niet met toestemming van WE Design BV zijn uitgevoerd.
 3. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan geen aanspraak op garantie bestaat, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij. WE Design BV streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van wederpartij tot betaling van deze kosten onverlet.
 4. Om haar eventuele aanspraak op garantie geldend te maken dient de wederpartij binnen de termijnen als bedoeld in artikel 10 bij WE Design BV ter zake te reclameren.
 5. Een door WE Design BV verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens WE Design BV kunnen doen gelden.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door WE Design BV vermelde prijzen exclusief btw. Een aanbod gericht aan consumenten vermeldt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, de totaalprijs, inclusief btw en overige kosten.
 2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór de levering van de producten, een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is WE Design BV gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 3. WE Design BV is voorts gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst openbaren aan de wederpartij door te berekenen. In afwijking van de vorige zin is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien doorberekening van de hier bedoelde kosten plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en WE Design BV alsnog uitdrukkelijk weigert de overeenkomst volgens de oorspronkelijke overeengekomen condities na te willen komen. Ontbinding door de wederpartij dient in dat geval plaats te vinden binnen twee weken nadat de prijsverhoging aan de wederpartij is medegedeeld.
 4. Onverminderd het bepaalde in de vorige twee leden, is WE Design BV te allen tijde gerechtigd zijn prijzen te wijzigen zolang reeds tot stand gekomen overeenkomsten ter zake niet beïnvloed worden.
 5. Onverminderd het recht van WE Design BV om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen, dient betaling middels overboeking te geschieden, binnen 4 weken na factuurdatum, op de door WE Design BV voorgeschreven wijze. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin, is de consument contante betaling verschuldigd bij de levering van de producten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij consument is.
 7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke (met een minimum van 10% van het openstaande bedrag) als executiekosten, ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de garantie als omschreven in artikel 11 van deze algemene voorwaarden.
 2. De aansprakelijkheid van WE Design BV, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt is, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 3. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van WE Design B.V. in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van WE Design BV beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende producten.
 4. WE Design B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, waaronder begrepen de specificaties, van de wederpartij afkomstig, ter zake van producten die volgens zijn specificaties zijn vervaardigd.
 5. WE Design BV is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade, waaronder begrepen (maar niet daartoe beperkt) aansprakelijkheid van de wederpartij jegens derden.
 6. Elk vorderingsrecht van de wederpartij jegens WE Design BV vervalt na verloop van één jaar nadat de wederpartij met dit vorderingsrecht bekend is geworden, tenzij de wederpartij binnen deze termijn een gerechtelijke procedure tegen WE Design BV is gestart.
 7. WE Design BV heeft (tenzij herstel onmogelijk is) te allen tijde het recht de schade waarvoor WE Design BV aansprakelijk is te herstellen. De wederpartij dient WE Design BV hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van WE Design BV vervalt.
 8. De beperkingen van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van derden, die door WE Design BV worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
 9. De wederpartij vrijwaart WE Design BV tegen aanspraken op schadevergoeding van derden in verband met door WE Design BV aan koper geleverde producten of voor koper verrichte diensten, indien en voor zover WE Design BV jegens deze derde(n) niet aansprakelijk zou zijn geweest ingevolge de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, indien deze derde(n) zelf de wederpartij was/waren geweest.
 10. In deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van WE Design B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 11. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. WE Design B.V. blijft eigenaar van alle door hem aan de wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren producten, totdat de wederpartij de tegenprestatie(s) met betrekking tot al deze producten volledig is nagekomen. Indien WE Design B.V. krachtens deze overeenkomst(en) diensten heeft verricht of dient te verrichten, blijven de in de vorige zin bedoelde producten eigendom van WE Design B.V. totdat de wederpartij ook de vorderingen van WE Design B.V. betreffende de tegenprestatie(s) terzake daarvan volledig heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen die WE Design B.V. op de wederpartij verkrijgt wegens niet-nakoming door de wederpartij van zodanige overeenkomst(en).
 2. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag (willen) leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel enig recht daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht WE Design BV hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan WE Design BV of de door WE Design BV aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. WE Design BV is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is verplicht alle medewerking te verlenen aan het hiervoor bedoelde terugnemen van producten door WE Design B.V. op straffe van een boete van 10% van het door haar verschuldigde per dag.

ARTIKEL 15. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Tenzij anders overeengekomen, komen het auteursrecht, de al dan niet geregistreerde modelrechten, de (aanspraak op) octrooirechten en de overige rechten van intellectuele eigendom op alle door WE Design BV vervaardigde producten waaronder op alle producten die geheel of gedeeltelijk door We Design BV in opdracht van de wederpartij zijn ontworpen toe aan WE Design BV. Ditzelfde geldt voor de schetsen en ontwerptekeningen die voorafgaan aan het ontwerp en/of de vervaardiging van de producten en voor de werkwijze die We Design BV hanteert bij de vervaardiging.
 2. Indien een dergelijk recht van intellectuele eigendom verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend We Design BV daartoe bevoegd en alsdan zal de wederpartij daaraan desgevraagd haar medewerking verlenen. Indien We Design BV een octrooi of model wenst aan te vragen, zal de wederpartij geheimhouding in acht nemen. De wederpartij zal zelf geen depots of registraties verrichten.
 3. De wederpartij zal de in het eerste lid omschreven rechten van intellectuele eigendom alsmede de merkrechten, de handelsnaam en het meesterteken van WE Design BV respecteren en zal dergelijke merken, de handelsnaam en/of tekens nooit verwijderen van de producten of wijzigen.
 4. Het is de wederpartij verboden de producten en de ontwerpen te (doen) kopiëren, te (doen) reproduceren, te (doen) delen met derden en te (doen) openbaren op een andere wijze dan uit de overeenkomst voortvloeit.
 5. WE Design BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alle producten ook voor derden te vervaardigen en te leveren. Er geldt geen exclusiviteit.
 6. Tenzij anders overeengekomen, behoort het niet tot de verantwoordelijkheid van WE Design BV om onderzoek te doen naar het bestaan van octrooirechten, auteursrechten, modelrechten of slaafse nabootsingsbescherming op producten, ontwerpen of werkwijzen van derden.
 7. Indien We Design BV producten vervaardigt volgens een door de wederpartij aangeleverd ontwerp, dan wel volgens een ontwerp dat We Design BV geheel of gedeeltelijk in opdracht van de wederpartij heeft ontworpen, dan vrijwaart de wederpartij We Design BV wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 8. Indien er in het kader van geheel of gedeeltelijk in opdracht van de wederpartij ontworpen producten ontwerpschetsen, werktekeningen, prototypes, mallen, 3D of andere digitale bestanden ontstaan, dan blijven deze eigendom van We Design BV.
 9. Indien de wederpartij in strijd handelt met één of meer van de bovenstaande leden van dit artikel, is zij gehouden alle schade die WE Design BV dientengevolge lijdt, volledig te vergoeden.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van WE Design BV aangewezen om in eerste aanleg van geschillen kennis te nemen.
 4. De Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.